Usługi audytorskie

Oferujemy

 • badanie sprawozdań finansowych wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Badania
 • audyt wykorzystania środków pomocowych pochodzących ze źródeł publicznych
 • badanie planu przekształceń firm
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych
 • inne usługi atestacyjne
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych w oparciu o przedstawione dane

Zapewniamy

 • profesjonalność i rzetelność świadczonych usług
 • miłą i przyjazną atmosferę oraz komfortową współpracę
 • indywidualne podejście do klienta, negocjowalne ceny
 • całkowitą poufność powierzonych informacji
 • pełną informatyzację przetwarzania danych księgowych i bezpieczeństwo baz danych klientów

Wiedza i doświadczenie

Firma BASTER AUDYTOR działa na rynku audytorskim od 1992 roku i jest zrzeszona w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, gdzie posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań sprawozdań finansowych pod numerem 313. Firma audytorska jest reprezentowana przez właściciela - Jana Jacka Ostera - biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2918), posia­dającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych od stycznia 1985 roku.
Klientami naszej firmy są przedsiębiorstwa działające w przemyśle, budownictwie, handlu, bankowości, służbie zdrowia itp. Badania są prowadzone w oparciu o sprawdzone procedury i standardy pod kierunkiem doświadczonych osób, długoletnich współpracowników firmy. Pracownicy są intensywnie szkoleni w ramach szkolenia ustawicznego i studiów podyplomowych, m.in. na or­ganizowanych przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów szkoleniach dla biegłych rewidentów, zarówno z tematyki rachunkowości jak i rewizji finansowej wg standardów krajowych i międzynarodowych.

Zapewniamy

 • profesjonalnie wykonywanych usług, których rezultat powi­nien służyć naszym Klientom w umocnieniu ich wiarygodności w otoczeniu biz­nesowym (instytucje finansowe, organy administracji rządowej i samorządowej, partnerzy handlowi);
 • indywidualne podejście, zrozumienie specyfiki działalności Klienta, part­nerska współpraca;
 • interaktywne metody badania sprawozdań finansowych, które poza bada­niami wiarygodności i zgodności pozwolą wskazać na istniejące zagrożenia, mogące wpłynąć niekorzystnie na przyszłą kondycję finansową przedsiębior­stwa i możliwość kontynuowania działalności w niezmienionym istotnie zakre­sie;
 • bezpieczeństwo usług firmy gwarantuje wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w konsorcjum PZU S.A. Allianz S.A. i Axa S.A. w pełnym zakresie świadczonych usług.

Dotychczasowi klienci to m.in.:

 • Przychodnia Specjalistyczna Hipoteczna 4 sp.z o.o. w Lublinie;
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Lublinie;
 • Fundacja Fuga Mundi w Lublinie;
 • Lubfarm S.A. w Lublinie;
 • Lemonex S.A. w Lublinie;
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL sp. z o.o. w Lublinie;
 • Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej DOM EU­ROPY w Lublinie;
 • Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie;
 • Poleski Instytut Rolno-Ekologiczny Akademii Nauk Białorusi w Brześciu Litewskim;
 • Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny w Świdniku
 • Muzeum Lubelskie w Lublinie
 • TBV spółka jawna w Lublinie
 • TBV spółka z o.o. spółka komandytowa w Lublinie
 • Dorum SA w Lublinie
 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Motor w Lublinie
 • Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących w Lublinie
 • Trawena spółka z o.o. spółka komandytowa w Trawnikach
 • Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

biegły rewident Jan Jacek Oster

Cena usługi

Nasze wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o planowaną przez nas czasochłonność wykonywanych prac rewizyjnych, jak również stawkę za godzi­nę pracy biegłego.Szef zespołu audytorów
   Jan Jacek Oster